නව රජයේ ඇමතිවරු හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් මෙන්න.


රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් අද පස්වරු 02.00 ට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබීය.

 1. ජාතික එකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසංවිධාන රාජ්‍ය අමාත්‍ය -ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි
 2. මහා මාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය - ඩිලාන් පෙරේරා
 3. ඉඩම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය - ටි.බි. ඒකනායක
 4. නීතිය හා සාමය, බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය - ප්‍රියංකර ජයරත්න
 5. මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය - ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන
 6. කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සම්බන්දතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය - රවීන්ද්‍ර සමරවීර
 7. අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය - වී. රාධා ක්‍රිෂ්ණන්
 8. නිපුනතා හා වෘත්තීය පුහුණු රාජ්‍ය අමාත්‍ය - පාලිත රංගේ බණ්ඩාර
 9. ධිවර හා ජලජ සම්පත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය - දිලීප් වෙදආරච්චි
 10. ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික රාජ්‍ය අමාත්‍ය - නිරෝෂන් පෙරේරා
 11. ආරක්ෂක රාජ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය - රුවන් විජේවර්ධන 
 12. පුනුරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරීමේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය - ඒ.එල්.එම්. හිස්බුල්ලා
 13. විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය - මොහාන්ලාල් ග්‍රේරු
 14. කර්මාන්ත හා වාණිජ රාජ්‍ය අමාත්‍ය - චම්පිකා ප්‍රේමදාස
 15. ළමා කටයුතු රාජ්‍ය ඇමතිනි - විජයකලා මහේෂ්වරන්
 16. ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ අමාත්‍ය - සුජීව සේනසිංහ
 17. වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය - වසන්ත සේනානායක
 18. කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය - වසන්ත අලුවිහාරේ
 19. නගර සැළසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය - සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ


නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු

 1. තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවී නියෝජ්‍ය ඇමතිනි - සුමේධා ජී. ජයසේන 
 2. රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - සුසන්ත පුංචිනිලමේ
 3. ග්‍රාමීය ආර්ථික නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - අමීර් අලි
 4. මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - ලසන්ත අලගියවන්න
 5. නිවාස හා ඉදිකිරීම් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - ඉන්දික බණ්ඩාරනායක
 6. සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය - මොහොමඩ් කාසීම්
 7. තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - ඩුලිප් විජේසේකර
 8. වැවිලි කර්මාන්ත නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා
 9. වරාය හා නාවික නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම
 10. ආපදා කළමනාකරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - දුනේෂ් ගන්කන්ද
 11. ඛනිජ තෙල් පෙට්‍රෝලියම් වායු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය ඇමතිනි - අනෝමා ගමගේ
 12. විදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - හර්ෂ ද සිල්වා
 13. විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - අජිත් පි පෙරේරා
 14. රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන නියෝජ්‍ය - අමාත්‍ය ඉරාන් වික්‍රමරත්න
 15. සමාජ සවිජබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - රන්ජන් රාමනායක 
 16. ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - අශෝක අබේසිංහ
 17. ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - අරුන්දික ප්‍රනාන්දු
 18. විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - ඩිල්හාන් තාරානාත් බස්නායක
 19. ක්‍රීඩා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - මොහොමඩ් හරීස් 
 20. මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - අනුරාධ ලංකා ජයරත්න
 21. අධිකරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - සාරතී දුෂ්මන්ත
 22. පළාත් සභා හා පළාත් පාලන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - කරුණාරත්න පරණවිතානගේ
 23. සංචාර සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - නිමල් ලාන්සා
 24. විදේශ රැකියා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - සිරිපාල ගම්ලත්


Powered by Blogger.