ජාතික ආණ්ඩුව පිළිගැනේ.


එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එක්ව පිහිටුවන ජාතික ආණ්ඩුව කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා විසින් පිළිගත්තේය.

ඒ පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉල්ලූ විවාදය කරු ජයසූරිය මහතා විසිල් ලබා දුන්නේය. 


Powered by Blogger.