මහින්ද එක්ක බුදියලා මෛත්‍රී එක්ක නැගිටපු අය.


පසුගිය මැතිවරණයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ සමඟින් එක්ව එකම වේදිකාවේ සිටි පිරිස් මේ වන විට ඇමතිධුරයන්ගේ පදවි ලබා තිබෙනවා. 

රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන්ගේ ලැයිස්තුවේද එලෙස මහින්ද සමඟින් එක්ම වේදිකාවේ සිටි පිරිස් රැසක් සිටීම විශේෂත්වයක්. 

එලෙස පත්වූ රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන්ගේ නම් ලැයිස්තුව පහතින්.....
 • ඩිලාන් පෙරේරා - මහාමාර්ග රාජ්‍ය ඇමති
 • ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා - වැවිලි කර්මාන්ත නියෝජ්‍ය ඇමති
 • සුමේධා ජී ජයසේන - තිරසාර සංවර්ධන නියෝජ්‍ය ඇමති
 • ලසන්ත අලගියවන්න - මහානගර හා බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන නියෝජ්‍ය ඇමති
 • සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ - නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාද රාජ්‍ය ඇමති
 • නිමල් ලන්සා - සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි කටයුතු නියෝජ්‍ය ඇමති
 • සුසන්ත පුංචිනිලමේ - රාජ්‍ය කළමනාකරණ හා ප්‍රතිසංස්කරණ නියෝජ්‍ය ඇමති
 • නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම - වරාය හා නාවික නියෝජ්‍ය ඇමති
 • ටි.බී. ඒකනායක - ඉඩම් රාජ්‍ය ඇමති
 • මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු - විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ඇමති
 • අරුන්දික ප්‍රනාන්දු - ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය ඇමති


Powered by Blogger.