බස්නාහිර ,වයඹ මහ ඇමතිවරුන් මෙන්න.


බස්නාහිර මහ ඇමති වරයා ලෙස ඉසුර දේවප්‍රිය මහතා සහ වයඹ මහ ඇමති ලෙස ධර්මසිරි දසනායක මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

Powered by Blogger.