ඇමතිවරුන්ට අායතන බෙදීම බදාදා.


නව රජයේ අමාත්‍යවරුන්ට අයත් අායතන පිළිබඳව බදාදා දිනයේදී ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත්  කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

එමෙන්ම, සුළු පක්ෂ නියෝජනය කරමින් අමාත්‍ය ධුර හිමිවූ  අමාත්‍යවරුන්ට හිමිවී තිබෙන අමාත්‍යාංශවලට අයත් වන අායතන පිළිබඳව අද (07දා) දිනයේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ සුළු පක්ෂ නියෝජිතයන් අතර සාකච්ඡාවක්ද පැවැත්වීමට නියමිතය.

මේ අතර ජාතික ආණ්ඩුවේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට හිමිව තිබෙන ඉතිරි අමාත්‍ය ධුර හතර සඳහා ඒ.එච්.එම්.ෆවුසි, ආරුමුගන් තොණ්ඩමන්,ඩගලස් දේවානන්ද, සහ ෆයිසර් මුස්තාපා යන මහත්වරුන්ගේ නම් යෝජනා වී තිබෙන බව වාර්තා වේ.

මෙහි මුළු අමාත්‍ය ධුර සංඛ්‍යාව අනුව තමන් අමාත්‍ය ධුර 05 ක් දිවුරුම් දීමට නියමිත අතර, ඉන් හතරක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටත්, එක් අමාත්‍ය ධුරයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් හිමිව තිබේ.

මෙම අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම් දීම අද (07දා) දිනයේදී හෝ හෙට දිනයේදී සිදුකිරීමට නියමිත අතර, රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම්දීම යටතේ හෙට දිනයේ (08දා) නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙකුත් අනිද්දා දිනයේ (09දා) ඉතිරි රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම් දීමට නියමිත බවද වර්තා වේ.

දින 100 ආණ්ඩුව තුළ අමාත්‍ය ධුර දැරූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නියෝජිතයන් කිහිප දෙනෙකු,ඔවුන් දැරූ අමාත්‍ය ධුරවලට අනුව අමාත්‍යාංශවලින් ලබාගත් වාහන නැවත බාරදී නොමැති බවට වාර්තා වන අතර, මේ නිසා එම අමාත්‍යාංශ හිමිවූ ජාතික ආණ්ඩුවේ අමාත්‍යවරුන්ට සහ කාර්යමණ්ඩලවලට වාහන ලබාදීමේ ගැටලුවකටත් අමාත්‍යාංශ කිහිපයක් මුහුණදී සිටින බවද වාර්තාවේ.

බොහෝ අමාත්‍යවරුන් අද දිනයේදී හෝ හෙට දිනයේදී අමාත්‍යාංශවල වැඩ බාරගැනීමට නියමිතය.


Powered by Blogger.