පළාත් පාලන ඡන්දය මිශ්‍ර ක්‍රමයට 70%ක් කොට්ඨාස වශයෙන් 30%ක් සමානුපාතික ක්‍රමයට.


මීළඟ පළාත් පාලන මැතිවරණය 70%ක් කොට්ඨාස ක්‍රමයටත් 30%ක් සමානුපාතික ක්‍රමයටත් පැවැත්වීමට රජය තීරණය කර ඇත.

මේ පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා ප්‍රකාශ කළේ කොට්ඨාස නිර්ණය කිරීමේ ගැටලු මේ වන විට අවසන් වී ඇති බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් පැනනැඟී ඇති ඇතැම් ගැටලු මේ වන විට සාකච්ඡා කරමින් පවතින බවත්ය.

එහිදී අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ සමානුපාතික මැතිවරණය මුදල් පදනම් කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක වී ජනතාවට සේවයක් වනවාට වඩා ජනතාවට ගැටලු ඇති කරන ක්‍රමයක් බවට පත්ව තිබෙන නිසා කොට්ඨාසයට වගකියන මන්ත්‍රිවරයකු ජනතාවට ලබා දීමේ අරමුණින් කොට්ඨාස ක්‍රමය හඳුන්වා දී ඇති බවය.
ලබන වසරේදී කොට්ඨාස ක්‍රමය යටතේ පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය සූදානම්ව සිටින බවත් අමාත්‍යවරයා කීය.

Powered by Blogger.