කල් බදු සීමාව සියයට 90 කරයි.


කල් බදු සීමාව 90%ක් දක්වා වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය අනුමැතිය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ලබා දිමට නියමිතය.

ඒ අනුව මහ බැංකුව විසින් එම දැනුම් දීම රජයේ හා පෞද්ගලික වාණිජ බැංකුවලට හා සෙසු මූල්‍ය ආයතන වෙත අද (29දා) සිදුකිරිමට නියමිතය. 


Powered by Blogger.