රෝහිත රාජපක්ෂ කොළඹ සරසවියේ කාර්ය මණ්ඩලයට.


කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යා පීඨයේ ගණිත අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලයට රෝහිත රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළත් කර ඇතැයි වාර්තාවේ.

මොහු මූලික උපාධිය හා එම්එස්සී උපාධිය (Bachelor’s Degree and Master's Degree at Southampton University, UK.) එක්සත් රාජධානියේ විශ්විද්‍යාලයකින් ලබා ගෙන තිබේ.

මේ අතර රෝහිත රාජපක්ෂ මහතා ආචාර්ය උපාධිය සඳහා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු කරමින් සිටින බවද වාර්තා වේ.

රෝහිත රාජපක්ෂ මහතා හිටපු ජනාධිපති, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ බාල පුත්‍රයා වේ.

රෝහිත රාජපක්ෂ මහතා ගණිත අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලයට ඇතුළත් වී ඇති බව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යා පීඨයේ ගණිත අංශයේ වේබ් අඩවියේ සඳහන් කර තිබේ. 

එම ඡායාරූපය පහතින්,

Powered by Blogger.