මාලඹේ උපාධි කඩයක් ද? ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරය රටට හෙළි කරනු! - ACMOA


මාලබේ SAITM පිළිබඳව ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරය වහා රටට හෙළිකරන ලෙස ආණ්ඩුවට බල කරමින් සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් වෛද්‍ය ජයන්ත බණ්ඩාර මහතාගේ අත්සනින් නිකුත් කර ඇති එම නිවේදනයේ "මාලබේ SAITM ආයතනය ආයතනය මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන වෛද්‍ය උපාධි විකණුන ආයතනය ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව මගනි පිළිනොගන්නා බව වෛද්‍ය ආඥා පනතේ 19 ඒ වගනත්ය යටතේ වෛද්‍ය සභාවට පැවරෙන බලතල අනවු තීරණය කර ඇත. වෛද්‍ය ආඥා පනත අනුව එම තීරණය 2015 සැප්තැම්බර් මස 04 වන දින වෛද්‍ය සභාව විසින් සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා වෙත යවන ලදී. නමුත් එසේ දැන්වීමෙන් මාසයක් ගත වී ඇති මුත් උක්ත ආයතනය සම්බන්ධ ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරය තවමත් ප‍්‍රකාශයට පත් කර නැත. මේ නිසා මාලඹේ SAITM ආයතනයට සුපුරුදු ලෙස ශිෂ්‍යයන් හා දෙමව්පියන් රවටමින් කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව ලැබී තිබේ.

පොදු ජනතාව වෙනුවන් වෛද්‍ය පහුණුවේත් වෛද්‍යවරුන්ගේ  ගුණාත්මකභාවය, ආරක්‍ෂා කිරීමේ වගකීම දරණ ආයතනය වන්නේ වෛද්‍ය සභාවයි. වෛද්‍ය සභාව උක්ත ආයතනයේ වෛද්‍ය උපාධිය පළිගිත නොහැකි බව පැවසෙන්නේ SAITM ආයතනය විසින් ලබාදෙන වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ ප‍්‍රමිතීන් වෛද්‍ය සභාවට පිළිගත හැකි මට්ටමකට නොපවතින බැවිනි." යනුවෙන් සහන් වන අතර සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින් පල වේ.

Powered by Blogger.