මාතලේ සමූපය නුසුදුස්සන් නිසා විනාසයි.


මාතලේ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ සිටින නුසුදුසු පුද්ගලයන් හේතුවෙන් එම සමිතිය විනාශ වෙමින් තිබේ. 

පහතින් දැක්වෙන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් වත්මන් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්ව ඇති චෝදනා පත්‍රයයි.ඉහත පුවතට අදාළ ලිපිලේඛන පහතින්, 

Powered by Blogger.