යහපාලනය, පොලු කැඩෙන තුරු පහරදී HNDE 39 ක් අත්අඩංගුවට ගනී. (Photos)


විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට විරෝධතාවක නිරත වූ සහ විරෝධතා පාගමනක් පැවැත්වූ අන්තර් උසස් ජාතික ගණකාධිකරණ ඩිප්ලෝමා සුරැකීමේ සංවිධානයේ 39 දෙනෙකු පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

අත්අඩංගුවටගත් පිරිස අතර භික්ෂු ශිෂ්‍යයන් දෙදෙනෙකු, සිසුවියන් 05 දෙනෙකු සහ ශිෂ්‍යයෝ 32 දෙනෙක්වෙති.

පොලීසිය සහ ශිෂ්‍යයන් අතර ඇති වූ ගැටුමින් ශිෂ්‍යයන් කිහිප දෙනෙකු සහ පොලිස් නිලධාරියෙකු තුවාල ලබා රෝහල්ගත කර ඇත.

Web_20151029anthare
0d387aa1dc8bd20151029a8a5dd9d52 0ed71a56201510297dc9f311f904ad66af1dadde 5d8ca20151029dcfc3b27ab8a3df706ce0bf5366e9a 07f000f6ff4a201510299f266d8147dd34ea2 82d3bed020151029d8ee91293dc331c96a53812f8 086bedb8d62015102950ca272b238e041d8dc1b 431db218875520151029956f6e10bdb64795d9 2761e0bb20151029d46244b2a72fd9bf9f9bd1a 201510292bec75c74ec113dc6dd45a4c6c 201510292c79e5125031d834490a3aaae9f1fb 253120151029ed49ee645caefe5a4380b9a d926fee720151029820ff681a3076bca7ad4f4f7aae5 fa3fdb320151029d5316044962c64a8ad2cd85
201510293fe17e4d986b3929f266d8147dd34ea2


Powered by Blogger.