නව හැඳුනුම්පත් අංකයේ ඉලක්කම් 12 ක්.


ඉලක්කම් 9 කින් හා ඉංග්‍රීසි 'V' අක්ෂරයෙන් යුතු පැරණි හැඳුනුම්පත් අංකය වෙනුවට 'V'  අක්ෂරය නොමැතිව, ඉලක්කම් 12 කින් පමණක් යුතු නව හැඳුනුම්පත් අංකයක් හඳුන්වා දීමට පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර අැති බව වාර්තා වේ.

1968 අංක 32 දරණ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනතේ විධිවිධාන අනුව උචිත, නියමිත කාලසීමාව තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචිව සිටින පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කර, එම පුද්ගලයන් හඳුනාගැනීම සඳහා හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීම පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ මූලික කාර්ය භාරයය වේ.

මෙසේ ලියාපදිංචි කරන සෑම පුද්ගලයෙකුටම හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීමේදී නිශ්චිත වූ හැඳුනුම්පත් අංකයක් ගණිතමය සූත්‍රයකට අනුකූලව ගණනය කර නිශ්චිතව හඳුනාගැනීම සඳහා එම පුද්ගලයාට නිකුත් කරනු ලැබේ. 1972 වසරේ සිට මේ දක්වාම එම හැඳුනුම්පත් අංකය ඉලක්කම් 9 කින් හා ඉංග්‍රීසි 'V' අක්ෂරය සහිතව නිකුත් කර ඇති අතර, සමහර පුද්ගලයන්ට හැඳුනුම්පත් නිකුත් කරන ලද මුල් කාලයේදී ඉලක්කම් 9 කින් හා ඉංග්‍රීසි 'X' අක්ෂරය සහිතවද නිකුත් කර ඇත. 

කෙසේ වෙතත්, වර්තමාන හැඳුනුම්පත සකස් කිරීමේදී ගණනය කරනු ලබන ගණිතමය ක්‍රමවේදය තවදුරටත් භාවිත කිරීමේදී පැන නැගී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් මෙසේ ඉතා කඩිනමින් නව හැඳුනුම්පත් අංකයක් පුද්ගලයන්ට නිකුත් කිරීමට එම දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරමින් සිටින බවද වාර්තා වේ.

මෙසේ හඳුන්වාදීමට නියමිත නව හැඳුනුම්පත් අංකය ඉලක්කම් 12 කින් සමන්විත වන අතර, දැනට නිකුත් කරන ලද හැඳුනුම්පත් අංකයේ තිබූ 'V' හෝ 'X' ඉංග්‍රීසි අක්ෂර එහි සඳහන් නොවනු ඇති බවද කියැවේ. එසේම නව හැඳුනුම්පත් අංකයද ගැහැණු අංක හා පිරිමි අංක ලෙස වර්තමාන හැඳුනුම්පත් අංක නිකුත් කර ඇති ආකාරයටම සකස් වෙනු ඇති බවත්, එහි කිසිදු වෙනසක් සිදුව නොමැති බවත් වාර්තා වේ.

කෙසේ වෙතත්, මෙම නව හැඳුනුම්පත් අංකය හඳුන්වාදෙනු ලැබූවත් 1972 වසරේ සිට නව හැඳුනුම්පත් අංකය හඳුන්වා ක්‍රියාත්මක කරන දිනය තෙක් වර්තමාන ක්‍රමවේදය අනුව නිකුත් කරනු ලබන සියලුම වලංගු හැඳුනුම්පත්වල අංක තවදුරටත් වලංගු වනු ඇති බවත්, එම හැඳුනුම්පත්වල අංක නව ක්‍රමවේදය අනුව පරිවර්තනය වන්නේ යම් හැඳුනුම්පත් ලාභියෙකු තම හැඳුනුම්පත නැති වූ අවස්ථාවක හෝ පලුදු වූ, විරූප හෝ නොපැහැදිලි වීම නිසා තවදුරටත් භාවිත කිරීමට නොහැකි වූ අවස්ථාවක හෝ හැඳුනුම්පතේ දෙවැනි පිටපතක් ලබාගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කරනු ලබන අවස්ථාවකදී පමණක් බවද වාර්තා වේ. 


Powered by Blogger.