පැල්පොලට වෙන තැනක්.


පාලිත පැල්පොල ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයකු වශයෙන් පත් කර තිබේ.

ජනපති පෞද්ගලික ලේකම්ව සිටි පාලිත පැල්පොල එම පදවියෙන් පසුගියදා ඉවත් කෙරිණ.

Powered by Blogger.