බිල්පත් නිකුතුවට අධි ඉල්ලුමක්.


ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද දිනයේ දී භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුවක් කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ. මෙහිදී 2020 වසරේ දී කල්පිරෙන රුපියල් මිලියන 2,000 ක බැඳුම්කර 9.25% පොළී අනුපාතිකය යටතේ, 2026 දී කල්පිරෙන රුපියල් මිලියන 3,000 ක වටිනාකමකින් යුත් බැඳුම්කර 11% පොළී අනුපාතිකය යටතේ සහ 2035 වසරේ දී කල්පිරෙන, රුපියල් මිලියන 7,000 ක බැඳුම්කර 11.50% පොළී අනුපාතික යටතේ වෙන්දේසිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටිනේනේ පවතින වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන් මත වෙන්දේසියට ඉදිරිපත් කළ ප්‍රමාණයට වඩා අඩු හෝ වැඩි බැඳුම්කර ප්‍රමාණයක් පිළිගත හැකි බවයි.

මේ අතර පසුගිය 24 වැනිදා මහ බැංකුව විසින් කළ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුතුව සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් වාර්තා වී තිබේ. නිකුතුව සඳහා රුපියල් මිලියන 25,000 ක බිල්පත් ඉදිරිපත් කර තිබූ අතර රුපියල් මිලියන 91,850 ක ලංසු ඒ සඳහා ඉදිරිපත්ව තිබිණි. එහිදී රුපියල් මිලියන 30,866 ක වටිනාකමකින් යුතු භාණ්ඩාගර බිල්පත් නිකුත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පියවර ගන්නා ලදී.

දින 182 කින් කල්පිරෙන පරිදි 6.4% පොළී අනුපාතිකය යටතේ රුපියල් මිලියන 26,204 ක හා දින 364 කින් කල්පිරෙන පරිදි 6.92% පොළී අනුපාතිකය යටතේ රුපියල් මිලියන 4,662 ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මෙහිදී නිකුත් කෙරිණි.

රජයේ කෙටිකාලීන ණය අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම පිණිස භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කරනු ලබයි. මේවායේ පරිණත කාලය වසරක් හෝ ඊට අඩු කාලසීමාවකි. වසරකට වැඩි පරිණත කාලයකින් යුතු භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කරනු ලබන්නේ රජයේ දිගු කාලීන ණය අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම වෙනුවෙනි.

Powered by Blogger.