අල්ලස් කොමිසමෙන් අලුත් වැඩක්.


අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසම වෙත මහා පරිමාණ වංචා, දූෂණ, අල්ලස් ලබා ගැනීම් පිළිබඳව තොරතුරු  හා සාක්ෂි ලබා දෙනු ලබන අයට ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ගැටලු ඇති වුවහොත් ඔවුන් වෙනුවෙන් ආරක්ෂක නිවෙස් ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසම පවසයි.

මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ පසුගිය රාජපක්ෂ පාලන සමයේ සිදුවීම් හා වත්මන් හවුල් ආණ්ඩුව පත්වීමෙන් අනතුරුව අල්ලස් කොමිසම සිදු කරනු ලැබූ විමර්ශන කටයුතුවලදී සාක්ෂි  හා තොරතුරු ලබා දෙනු ලැබූ පුද්ගලයින්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ගැටලු සහගත තත්වයක් ඇතිවූ බවට කොමිසම වෙත වාර්තා වීමත් සමගය.

ඒ අනුව ඉරියේදී අල්ලස් කොමිසම වෙත තොරතුරු ලබා දෙනු ලබනු පුද්ගලයින්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් මතු වුවහොත් මෙම ආරක්ෂක නිවෙස් තුළ රැදී සිටීමේ අවස්ථාව සලසා දීමට නියමිතය.

Powered by Blogger.