අර්බුදයට ලක්වන මූල්‍ය ආයතන ගොඩගන්නා ආණ්ඩුවේ සැලැස්ම මෙන්න.


අර්බුදයට ලක්වන මූල්‍ය ආයතන ප්‍රතිප්‍රාග්ධනීකරණයට සහාය වීමේ සහ ඒවායේ අර්බුදයට ලක්වී ඇති වත්කම් භාරගෙන එම ආයතන ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ අරමුණින් කටයුතු කිරීමට මූල්‍ය ආයතන ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ ආයතනයක් (Financial Intitutions Restucturing Agency – FIRA) ස්ථාපිත කිරීමට රජය සැලසුම් කර ඇත.

මෙම ආයතනය වෙත මූලික අදියරේ දී ප්‍රාග්ධනය වශයෙන් රුපියල් මිලියන 10 ක් සහ වසර 5 කින් කල්පිරෙන රුපියල් බිලියන 25 ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ලබා දීමට රජය කටයුතු කරනු ලබයි.

මෙහිදී ප්‍රතිව්‍යූහගත කරන මූල්‍ය ආයතන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දැඩි අධීක්ෂණයට යටත් වනු ඇත. මේ සඳහා ප්‍රවේශයක් ලෙස තැන්පත්කරුවන්ට ආරක්ෂාව සහ සහනයක් ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 100% ක ඇපකරයක් සියලූම ලියාපදිංචි මූල්‍ය ආයතනවල තැන්පත්කරුවන් සඳහා 2016 ජනවාරි මස අග භාගයේ දී ලබා දීමට නියමිතය.

මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද නවතම අයවැය යෝජනාවල මේ පිළිබඳ සඳහන් වේ.

Powered by Blogger.