මහ නගර සංවර්ධනයට සංවර්ධන අධිකාරියක්.


දිවයිනේ සියලු මහ නගර සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මහ නගර සංවර්ධන අධිකාරිය නමින් නව ආයතනයක් ස්ථාපිත කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි බස්නාහිර පළාත් හා මහ නගර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි.

ඊට අමතරව බස්නාහිර පළාත සංවර්ධනය කිරීම සඳහා බස්නාහිර මහ නගර අධිකාරිය නමින් නව අධිකාරියක් පිහිටුවීමට කටයුතු කරන බව ද ඇමැතිවරයා කීය.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු බලතල මෙන්ම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය බලතල ද එම අධිකාරියට පවරනු ලබන බවත් ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

මේ මහා පරිමාණ සංවර්ධන කටයුතු අදියර තුනක් යටතේ වසර 2030 දක්වා සිදු කෙරෙනු ඇත.

ශීඝ්‍ර නාගරිකරණයත් සමඟ උග්‍ර වාහන තදබදයත් කැලිකසළ ප්‍රශ්නයත් සමාජීය ගැටලු මහ නගර තුළ උග්‍ර ප්‍රශ්නයක් වී ඇති බව පෙන්වා දුන් ඇමැතිවරයා මහ නගර සංවර්ධනය මඟින් මේ සියලු ගැටලු සඳහා විසැඳුම් ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වන බව කීය.

Powered by Blogger.