මන්ත්‍රී නාමල් CCDයට පැමිණේ - වැඩ වරදීද?


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා අද (30) කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශයට ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා ගොස් ඇත.


Powered by Blogger.