රට පොල් වාසනාව. (Gossip)


ආණ්ඩුවේ ඇමැති සයිස් මහත්තයෙක් ලංකාවෙ තියනවය කියන පොල් හිඟයට පිළිතුරක් ලෙස පිටරටින් පොල් ගේන්න යෝජනා කරලලු. 

ඉතින් මේ යෝජනාව ගැන පසුගියදා බෙන්තොට තිබුණ අලි පාටියෙ මැති ඇමැති හමුවෙදි ලොකු විරෝධයක් ආව කියලයි ආරංචි වෙන්නෙ... 2005 ආණ්ඩුව කාලෙත් මේ ඇමැතිතුමා මේ විදියටම රටින් පොල් ගේන්න යෝජනා කරල අවුලක් හැදුව කියල හිටපු මැති ඇමැති කස්ටිය මතක් කරල...

කුරැණෑගල පැත්තෙන් කවුන්සිලේට ආපු කස්ටිය මේකට තදින්ම විරැද්ධ වුණ නිසා රට පොල් යෝජනාව කොට උඩ යමින් තියනව කියනව. ඒත් පොල් ගේන්න හදපු ඇමැතිතුමා වැඩේ තවම අතෑරල නැතිලු.

Powered by Blogger.