මහින්ද නඩු කියන්න සුවිස් යයි.


තමන් පිළිගත් දේශපාලන කණ්ඩායමක් ලෙස නොසලකා රජය ජනමතයට හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට නිගරු කරන බව පවසමින් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සුදානම් වන බවට වාර්තා වේ.

ඒ අන්තර් ජාතික පාර්ලිමේන්තු සංගමය වෙතයි.

Powered by Blogger.