ඉන්ධන මිළ තවත් අඩුවේ.


ලෝක වෙළඳපළේ ඛනිජ තෙල් මිල අඩුවීම නිසා තවදුරටත් මෙරට ඉන්ධන මිල අඩුකිරීමට සුදානම් වන බවට Info Sri Lanka News වෙත වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ඉදිරි දින කිහිපය තුල රජය ඉන්ධන මිල පහත හෙලනු ඇත.

Powered by Blogger.