ලංකාවේ TV වැනල් අඩුකරන්න යෝජනාවක්


ශ්‍රී ලංකාවේ රූපවාහිනී ඩිජිටල් කරණයේදී දැනට ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක රූපවාහිනී නාලිකා 21ක් අඩු කළ යුතු යැයි රජයේ ආර්ථික කළමනාකරණ කමිටුවට විශේෂඥ කමිටුවක් මගින් යෝජනා කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

එම කමිටුව මගින් පෙන්වාදී ඇත්තේ ජනගහන වර්ධන ව්‍යාපෘතිය අනුව ලෝකයේ රටක ක්‍රියාත්මක වැඩිම රූපවාහිනී නාලිකා ගණන ක්‍රියාත්මක වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බවයි.

එය ලංකාවේ රූපවාහිනී නාලිකා ඩිජිටල් කරණයට ඇති විශාල බාධාවක් බවද එම කමිටු වාර්තාවෙන් පෙන්වාදී තිබේ.

මෙරට ක්‍රියාත්මක රූපවාහිනී නාලිකාවක් නඩත්තුවට වසරකට රුපියල් බිලියන 3ක් නැත්නම් රුපියල් ලක්ෂ 300ක් පමණ වැයවෙතැයි එම කමිටු වාර්තාවෙන් පෙන්වාදී ඇත.

ලංකාවේ තිබෙන රූපවාහිනී නාලිකා අතරින් අදාල පිරිවැටුප ඉක්මවන්නේ නාලිකා 4ක් පමණක් බවත්, එම නාලිකා ද වර්තාවෙන් නම් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

සෙසු නාලිකා පවත්වාගෙන යන්නේ ඉතා අපහසුවෙන් බවද ඔවුන් සිය වාර්තාවෙන් පෙන්වාදී ඇත.

ලංකාවේ රූපවාහිනී නාලිකා ඩිජිටල්කරණ ව්‍යාපෘතියේ සාර්ථක පල නෙලා ගැනීමට නම් මෙරට ක්‍රියාත්මක අඩු ආදායම් ලබා ඉතා අසීරුවෙන් පවත්වාගෙන යන රූපවාහිනී නාලිකා 17ක් සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයක් ගතයුතු යැයි එම කමිටු වාර්තා වේ ඇතැයි වාර්තා වේ.

Powered by Blogger.