'ඕයි තමුසෙට පණු කැවිල්ලද - වාඩිවෙයන් බයියා' - වාසු පාර්ලිමේන්තුව අමතයි. (Video)


වාසුදේව නානායක්කාර මන්ත්‍රීවරයා පසුගිය දිනෙක පාර්ලිමේන්තුවේ දී අමුතු වචන පැවසීම නිසාවෙන් ඒ පිළිබඳ සමාජයේ බොහෝ පිරිසක් දැඩි විවේචනයට ලක් කළා.

ඊයේත් (01) පාර්ලිමේන්තුවේ දී වාසුදේව නානායක්කාර මන්ත්‍රීවරයාගේ ශබ්ද කෝෂයේ වචන ටිකක්  එළියට ආවා. 


'ඕයි තමුසෙට පණු කැවිල්ලද - වාඩිවෙයන් බයියා' - වාසු පාර්ලිමේන්තුව අමතයි. (Video)Read Full Story>>> http://www.infosrilankanews.com/2015/12/video_2.html
Posted by Info Sri Lanka News on Tuesday, December 1, 2015


Powered by Blogger.