අගමැති අනින් හේමසිරි දොට්ට - මහා පරිමාණ ප්‍රචාරයක් ගැනත් පරීක්ෂණ.


වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නීතිවේදී නිශ්ශංක නානායක්කාර මහතා මහජන බැංකුවේ නව සභාපති ලෙස රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති විසින් පත් කරනු ලැබීමට නියමිතය.

ස්වාධීන රූපවාහිනියේ සභාපති හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා දැනට එහි සභාපතිවරයාය. ඔහු ස්වාධීන රූපවාහිනියේ සභාපති ලෙස පමණක් කටයුතු කරනු ඇතැයි අගමැති කාර්යාලය කියයි.

නව සභාපති නානාක්කාර වසර 25ක සිට නීතිවේදියකු ලෙස කටයුතු කර ඇත. මේ අතර පසුගියදා මහජන බැංකුව මහා පරිමාණයෙන් ගෙනගිය දැන්වීම් ප්‍රචාරක කටයුතු ගැන පරීක්ෂණයක් අරඹන ලෙස එහි වෘත්තීය සමිති අගමැතිගෙන් ඉල්ලා ඇත.

Powered by Blogger.