මහින්දගේ කුප්ප වැඩක් හෙළිවෙයි. (Video)


පසුගිය රජය සමයේ ක්‍රියාත්මක වූ මහින්දෝදය විද්‍යාගාර දහසේ ව්‍යාපෘතිය එවක සිටි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලය තුළ සම්මත කර ගත් ආකාරය අද අලුත්ගම පැවති උත්සවයකදී අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා හෙළිකළා. Powered by Blogger.