දුම්වැටි අද සිට යළිත් ගණන් උස්සයි - අලුත් ගණන් මෙන්න.


දුම්වැටිවල මිල ගණන් අද(01) සිට ඉහළ දමා තිබෙනවා. 

රුපියලකින් සහ දෙකකින්  දුම්වැටිමිල ඉහළ දමා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. 

ගොල්ඩ්ලිෆ් සිගරැට්ටුවක මිල ඒ අනුව රුපියල් තිස්පහක් වන අතර ඩන්හිල් සිගරැට්ටුවක මිල රුපියල් හතළිහ දක්වා ඉහළ  දමා තිබෙනවා.


Powered by Blogger.