තුන් අවුරුදු සැලැස්මක් අරන් එජාපය ගමට යයි.


ලබන පෙබරවාරි මාසයේ රජය ඉදිරිපත් කරන තුන් අවුරුදු සංවර්ධන සැලැස්මට අදාළ ජාතික සහභාගිත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන පිළිබඳව බිම් මට්ටමේ සාමාජිකයන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාවට නැංවීමට එ.ජා.ප.ය කටයුතු යොදා ඇත.

රජයේ යෝජිත ආර්ථික සංවර්ධන සැලැස්මට අදාළව මෙහි පැමිණෙන විදේශ ආයෝජකයන්ට අවශ්‍ය පුහුණු ශ්‍රමිකයන් සැපැයීම සඳහා රජය ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙළට තරුණ තරුණියන්ගේ දායකත්වය ලබාගැනීම මෙහි අරමුණ වෙයි. නව වැඩපිළිවෙළ යටතේ ඉහළ මට්ටමේ ආදායම් ලබාගත හැකි වෘත්තීන්හි නියැළීමට අවස්ථාව උදාකරදීමටත්, ඒ සඳහා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ මෙන්ම විශේෂ පුහුණු මධ්‍යස්ථානවල සහාය ලබාගැනීමටත් ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

Powered by Blogger.