සිරසේ වැඩසටහනකට ඇවිත් විනිසුරුවන් පුදුම කල කොල්ලා අලුත් පොටකට එයි... (Exclusive Video)


සිරස නාලිකාවේ විකාශනය වූ 'ජන අසුන' වැඩසටහන වෙනුවෙන් සිදුකල කතාවක් නිසා සමාජ ජාල වෙබ්අඩවි අතර අතිශය ජනප්‍රිය වූ රුසිරු එගොඩගේ අලුත් වැඩකට ලෑස්ති වන බවට අපට අහන්න ලැබුණා.

මේ ඒ ගැන කතාබහක්,Powered by Blogger.