ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුව මගින් ප්‍රජා සත්කාරයක්.


ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුව මගින් පහ (5)  ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් සිසුන් 100 දෙනෙකු සදහා රුපියල් දසදහස (10,000)බැගින්වූ ශිෂ්‍යාධාර පිරිනැමීම සහ අඩු අදායම්ලාභී පවුල්වල තෝරාගත් සිසුන් සියදෙනෙකු සදහා රුපියල් දහස (1000) බැගින්වූ ඉතුරුම් ගිණුම් ලබාදීමේ ප්‍රජා සත්කාරක වැඩසටහනක් දෙණියාය, කොටපොලදී සංවිධානයකර තිබුණි. මෙම වැඩසටහන අග්‍රමාත්‍ය කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානී සහ නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු සාගල රත්නායක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

මෙම අවස්ථාවට ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවේ සභාපති ලසන්ත ගුණවර්ධන මහතා ඇතුලු එම බැංකුවේ නිලධාරී මණ්ඩලයද, ප්‍රදේශයේ දේශපාලන නායකයින් හා ජනතාවද එක්ව සිටියේය.

 මෙම අවස්ථාවට සමගාමිව ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුව විසින් ඇස් කන්නාඩි ලබාදීමේ වැඩසටහනක් සහ පාපැදි බෙදාදීමේ සත්කාරක වැඩසටහනක්ද සංවිධානය කර තිබුණි.

Powered by Blogger.