ජාතික හැඳුනුම්පතේ අංක වෙනස් වේ.


පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මේ වසරේ සිට පුද්ගල හැඳුනුම්පතේ නව අංක ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙයි. මෙයට බලපා ඇත්තේ 2000 වසරෙන් පසුව ඉපදී දැන් වසර 16 සම්පුර්ණ කරන අයවලුන්ගේ මුල් ජා හැ අංකය මුලට 00 ලෙස ගැනීමේදී උපන් වර්ෂ 0 ලෙස ගණනය වීමයි. ඒ අනුව මේ වසරේ සිට නිකුත් කරනු ලබන නව ජාතික හැඳුනුම් පත් සඳහා සහ නැතිවූ, මැකීගිය ජාතික හැඳුනුම් පත් සඳහා අලුතින් නිකුත් කරනු ලබන ජාතික හැඳුනුම් පත් සඳහා මෙම නව අංකනය යෙදීමට තීරණය කර ඇත. දැනට පවතින අංක 9ක් සහ V හෝ X සහිත ක්‍රමය පහත දක්වා ඇත. ඊට පහතින් දක්වා ඇත්තේ අංක 12 සහ ඉංග්‍රීසි V හෝ X සහිත නව ක්‍රමයයි.


පැරණි ක්‍රමය
1986 නොවැම්බර් මස 11 වනදින උපන් පිරිමි පුද්ගලයකු ගේ  ජා  හැ  පත් අංකය
වර්ෂය
එම වර්ෂයේ ජනවාරි පළමු වන දා සිට උපන් දිනයට ඇති දින ගණන
එම වර්ෂයේ එම දිනයේදී ලියාපදිංචි එම පුද්ගලයා ලියාපදිංචි වූ අංකය  
ආරක්ෂක කේතය  (check bit)
ඉංග්‍රීසි අකුර
8
6
3
1
6
1
5
8
0
V

1986 නොවැම්බර් මස 11 වනදින උපන් ගැහැණු පුද්ගලයකු ගේ  ජා  හැ  පත් අංකය
වර්ෂය
එම වර්ෂයේ ජනවාරි පළමු වන දා සිට උපන් දිනයට ඇති දින ගණන ට 500 ක් එකතු කර
එම වර්ෂයේ එම දිනයේදී ලියාපදිංචි එම පුද්ගලයා ලියාපදිංචි වූ අංකය  
ආරක්ෂක කේතය  (check bit)
ඉංග්‍රීසි අකුර
8
6
8
1
6
1
5
8
0
V

නව ක්‍රමය
1986 නොවැම්බර් මස 11 වනදින උපන් පිරිමි පුද්ගලයකු ගේ  ජා  හැ  පත් අංකය
වර්ෂය
එම වර්ෂයේ ජනවාරි පළමු වන දා සිට උපන් දිනයට ඇති දින ගණන
එම වර්ෂයේ එම දිනයේදී ලියාපදිංචි එම පුද්ගලයා ලියාපදිංචි වූ අංකය  
ආරක්ෂක කේතය  (check bit)
ඉංග්‍රීසි අකුර
1
9
8
6
3
1
6
0
1
5
8
0
V

1986 නොවැම්බර් මස 11 වනදින උපන් ගැහැණු පුද්ගලයකු ගේ  ජා  හැ  පත් අංකය
වර්ෂය
එම වර්ෂයේ ජනවාරි පළමු වන දා සිට උපන් දිනයට ඇති දින ගණන ට 500 ක් එකතු කර
එම වර්ෂයේ එම දිනයේදී ලියාපදිංචි එම පුද්ගලයා ලියාපදිංචි වූ අංකය  
ආරක්ෂක කේතය  (check bit)
ඉංග්‍රීසි අකුර
1
9
8
6
8
1
6
0
1
5
8
0
V

මෙමවෙනස් වීම නිසා බොහෝ පරිඝනක පද්ධති සහ මුද්‍රිත පෝරම ආදිය වෙනස් වීම් වලට භාජනය වියයුතු වේ. විශේෂයෙන්ම බැංකු වැනි පරිඝනක පද්ධති මඟින් පාලනය වන ආයතන මෙම වෙනස නිසා විශාල අපහසුතාවයකට පත් වී ඇත, කෙසේ වෙතත් පැරණි ජාතික හැඳුනුම් පත් වෙනුවෙන් නිකුත් කරනු ලබන නව හැඳුනුම්පහී පිටුපස කොටසේ හරහට පැරණි අංකය ද සටහන් කරනු ඇත.

Powered by Blogger.