ලංකාවේ නම රොකට්ටුවක (PHOTOS)


ලංකාවේ නම අභ්‍යාවකාශයට ගෙනයන්න උත්සහ කරන ලංකාවේ තරුණයෙක් පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. ඔහු නමින් තිවන්ක නෙරන්ජන්.

ලංකාවේ අපි තවමත් සිහින දකිමින් සිටින රොකට් තාක්ෂණය සමග මේ තරුණයා දැනටමත් බොහෝ දුරක් ගිහින් තිබෙනවා.

මේ වන විට රොකට් තාක්ෂණය පිළිබඳ අත්හදා බැලීම් කිහිපයක් සිදු කර තිබෙන තිවන්ක තවත් අලුත් ව්‍යාපෘතියකට අත තබා තිබෙනවා. එය ඔහු නම් කර ඇත්තේ HathoR Aerospace - Sky Touch - 01 Rocket ලෙසයි.


KY TOUCH – 01 ROCKET

• Type – Experimental Rocket
• Country Of Origin - Sri Lanka
• Year – 2016
• Designer – HathoR Aerospace

Owner Name: Thivanka Neranjan

Specifications

• Weight – 100kg
• Height – 15ft
• Diameter – 1ft
• Engine – Single Stage Solid Fuel Rocket Booster (Burn Time - 180s)
• Maximum Altitude – 18.5km
• Flight Angle (Maximum) - 70°
• Range (Launch To Land Distance) – 7km
• Powered Ascent - 17km
• Powered Ascent 17km + Coasting Flight 3km = 20km
• Speed – 800km/h
• Weight @ Landing - 80kg
• Launch Method - Vertical Launch
• Launch Platform – Mobile Launch Pad

තිවන්ක සිදුකර තිබෙන රොකට් අත්හදා බැලීම් පහතින් දැක්වේ01. Sky Touch - 01 Rocket - [2015 - 2016]
02. AiR Touch - 03 Rocket - 2015.07.05
03. AiR Touch - 02 Rocket - 2015.05.04

04. AiR Touch - 01 Rocket - 2014.04.18

05. Experimental Rocket Project - [2013-2014]
 

04 05 07 08 10 11 12 11666146_1040648672615069_3944949957974796541_n HathoR Aerospace - AiR Touch 03 - Rocket 01 HathoR Aerospace - AiR Touch 03 - Rocket 02 HathoR Aerospace - AiR Touch 03 - Rocket 03 HathoR Aerospace - Sky Touch 01 - Rocket 02 HathoR Aerospace - Sky Touch 01 - Rocket 03 HathoR Aerospace - Sky Touch 01 - Rocket 04 HathoR Aerospace - Sky Touch 01 - Rocket 05 HathoR Aerospace - Sky Touch 01 - Rocket 06 HathoR Aerospace - Sky Touch 01 - Rocket 07


Powered by Blogger.