ආනන්ද - නාලන්ද පොඩ්ඩොන්ට Big Match එකේදී ගුටි.


  • ''ආනන්ද-නාලන්දා'' සහෝදරත්වයට හානි ලෙස පොඩ්ඩො හැසිරුනොත් ජේශ්ඨයින්ගෙන් ගුටි......
  • සහෝදරත්වය වෙනුවෙන් එකාවන්ව ජේශ්ඨ ආදි සිසුවන් කෝටුව අතට ගනී !
  • නිඳා සිටින විදුහල්පති දෙපලටත් දන්වයි.....


මීට දින කිහිපයකට පෙරදී තරඟයක් අතර ඇති වූ සිසු ගැටුමින් පසු යම් යම් සිද්ධි කිහිපයක් සැල වීමෙන් පසු ආනන්ද සහ නාලන්දාවේ ජේශ්ඨ ආදි සිසුවන් රැසක් එක්ව මෙම තීරණයට එලබ ඇත.

මීට සම්භන්ද සිසුන්ට එරෙහිව නිසි ක්‍රියා මාර්ගයක් නොගැනීම සම්භන්දයෙන් විදුහල් දෙකෙහිම විදුහල්පතිවරුනට ඇඟිල්ල දිගු කරන දෙවිදුහල් හී ආදි සිසුවන් ආනන්ද නාලන්දා සහෝදරත්වයට යම් සේ හෝ හානිවන අයුරින් කඩාකප්පල් කාරී ලෙස හැසිරුනොත් ඊට එරෙහිව කටයුතු කරීමට පසුබට නොවන බව ජේශ්ඨයින් වැඩිදුරටත් පවසා ඇත. මන්ද ආනන්ද නාලන්දා සහෝදරත්වය සියල්ලටම වඩා වැදගත් බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

මේ අනුව ලබන සෙනසුරාදා හා ඉරිදා පැවැත්වීමට නියමිත සුලෝහිත ක්‍රිකට් තරඟයේ විශේශ ආරක්ශක වැඩපිලිවෙලක් ද ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව ඇත. අපවෙත තිරතුරු ලබා දුන් ජේශ්ඨයින් පවසා සිටියේ ඒකාබද්ධව එක කන්ඩායමක් ලෙසින් කටයුතු කර කඩාකප්පල් කාරී කටයුතු වල නිරතවීමට උත්සහ දරන්නන්ට එරෙහිව ඉතා දැඩිව ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

ඇතිවූ සිද්දියේ ඡායාරූප,

ආනන්ද - නාලන්ද ගැටුම.
ආනන්ද - නාලන්ද පොඩ්ඩොන්ට Big Match එකේදී ගුටි.''ආනන්ද-නාලන්දා'' සහෝදරත්වයට හානි ලෙස පොඩ්ඩො හැසිරුනොත් ජේශ්ඨයින්ගෙන් ගුටි......සහෝදරත්වය වෙනුවෙන් එකාවන්ව ජේශ්ඨ ආදි සිසුවන් කෝටුව අතට ගනී !නිඳා සිටින විදුහල්පති දෙපලටත් දන්වයි.....මීට දින කිහිපයකට පෙරදී තරඟයක් අතර ඇති වූ සිසු ගැටුමින් පසු යම් යම් සිද්ධි කිහිපයක් සැල වීමෙන් පසු ආනන්ද සහ නාලන්දාවේ ජේශ්ඨ ආදි සිසුවන් රැසක් එක්ව මෙම තීරණයට එලබ ඇත.මීට සම්භන්ද සිසුන්ට එරෙහිව නිසි ක්‍රියා මාර්ගයක් නොගැනීම සම්භන්දයෙන් විදුහල් දෙකෙහිම විදුහල්පතිවරුනට ඇඟිල්ල දිගු කරන දෙවිදුහල් හී ආදි සිසුවන් ආනන්ද නාලන්දා සහෝදරත්වයට යම් සේ හෝ හානිවන අයුරින් කඩාකප්පල් කාරී ලෙස හැසිරුනොත් ඊට එරෙහිව කටයුතු කරීමට පසුබට නොවන බව ජේශ්ඨයින් වැඩිදුරටත් පවසා ඇත. මන්ද ආනන්ද නාලන්දා සහෝදරත්වය සියල්ලටම වඩා වැදගත් බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.මේ අනුව ලබන සෙනසුරාදා හා ඉරිදා පැවැත්වීමට නියමිත සුලෝහිත ක්‍රිකට් තරඟයේ විශේශ ආරක්ශක වැඩපිලිවෙලක් ද ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව ඇත. අපවෙත තිරතුරු ලබා දුන් ජේශ්ඨයින් පවසා සිටියේ ඒකාබද්ධව එක කන්ඩායමක් ලෙසින් කටයුතු කර කඩාකප්පල් කාරී කටයුතු වල නිරතවීමට උත්සහ දරන්නන්ට එරෙහිව ඉතා දැඩිව ක්‍රියාත්මක වන බවයි.http://www.infosrilankanews.com/2016/03/big-match.html
Posted by Info Sri Lanka News on Thursday, March 3, 2016

Powered by Blogger.