මත්තලින් ලාභ ලබන්න හදයි.


මත්තල ගුවන්තොටුපළ ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත්කිරීම වෙනුවෙන් මෙරටට පැමිණෙන චීන සංචාරකයන් මත්තල ගුවන්තොටුපළ හරහා මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට රජයේ අවධානය යොමුවී තිබේ.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ චීන නිල සංචාරයේදී මේපිළිබඳ සාකච්ඡාකොට එකඟතාවකට එළැඹීමට නියමිතය.ලබන මස 07 සහ 08 දිනයන්හි අග්‍රාමාත්‍යවරයා චීනයේ නිල සංචාරයක නිරතවීමට නියමිත අතර එහිදීදෙරටටවැදගත්වනගිවිසුම්කිහිපයකටඅත්සන්තැබීමටනියමිතබවදවාර්තාවේ.

හම්බන්තොට ආර්ථික කලාපයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් පිළිබඳවහා දකුණේ හෝටල් පද්ධතිය පුළුල්කිරීම පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡාකිරීමට නියමිතය.

ආදායම් නොලබනා රජයේ ආයතන හරහා අදායම් ලබාගැනීමේ අරමුණින් රජය මෙම තීරන ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.


Powered by Blogger.