රටේ ඉහළම දේශපාලන පවුලක සුපිරි ඉඩම් ගනුදෙනුවක්. (Gossip)


පසුගිය දවසක උඩරට පළාතෙ සුපිරි නගරෙක සුපිරි බිස්නස් එකක් සිද්ධ වුණාලු... මේක සුපිරි ගනුදෙනුවක් වුණේ හුවමාරැ වුණ ගණන් හිලව් ටික නිසයි. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවෙ ඉඩකඩම් වැඩිම ගණනට විකිණෙන්නෙ කොළඹ වුණාට මේ සුපිරි ගනුදෙනුවෙදිත් විකිණුනේ ඉඩමක්ලු. ඒක පිහිටලා තිබෙන්නෙ සීතල පළාතක සුන්දර නගරෙක. අපට ආරංචි විදියට ඉඩම පිහිටලා තියෙන්නෙ ඉතාමත් වැදගත් තැනක. ඒ නිසා එක පර්චස් එකක් රැපියල් කෝටියකට මිල නියම වුණාලු. ඉඩමෙ විශාලත්වෙ පර්චස් 53ක් නිසා මුළු වටිනාකම රැපියල් කෝටි 53ක් විතරය කියලා තමයි ආරංචිය ගියේ...

ඉඩමේ දැනට ඉන්ධන ව්‍යාපාරයක් තියෙනවලු. ඉතින් ඉඩම මේ විශාල ගණනට ගන්න ඉදිරිපත් වුණේ මේ රටේ ඉහළම දේශපාලන පවුලකට සම්බන්ධ ව්‍යාපාරික භවතෙක්ලු. උන්නැහේ ලෝස් නැතුව කෝටි 53ට ඉඩම අරන් දැන් එතන තවත් සුපිරි ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ලෑස්තියිලු...

ලංකාවෙ ඉඩම් බිස්නස් එක ගැන දන්න කියන අය කියන්නෙ කොළඹින් පිට ඉඩම් පර්චසයක් මේ තරම් වැඩිමිලකට විකුණන මුල්ම අවස්ථාවලු මේ...

මේ දවස්වල රටේ ඉහළම දේශපාලන පවුල්වල ඉඩම් ගනුදෙනු නම් එමටලු. 


Powered by Blogger.