මට කිවුවේ ‘කොලොන්නාවේ මයිලානන්ද’ කියලා - හිරුණිකා.


තමනට පාසැල් කාලයේදි ‘කොලොන්නාවේ මයිලානන්ද’ කියා නමක් පට බැඳ තිබූ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීනී හිරුණිකා පේ‍්‍රමචන්ද්‍ර මහත්මිය පවසයි.


Powered by Blogger.