මත්ද්‍රව්‍ය නිසා, සාගල එක්සත් ජාතින් අමතයි.


ලෝක මත්ද්‍රව්‍ය ගැටලුව පිළිබද 30 වන විශේෂ මහා මණ්ඩල සැසිවාරය ඊයේ (20) දිනයේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේදී පැවැත්විණි. 

එම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වූ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානී සහ නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු සාගල රත්නායක මැතිතුමන් එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ සැසිවාරය අමතනු ලැබූ අවස්ථාව.
Powered by Blogger.