බැඳුම්කර සිදුවීමේ ඇත්ත කුමක්ද?


මහ බැංකු අධිපතිවරයාගේ මැදිහත් වීමෙන් බැඳුම්කර වෙන්දේසි සම්බන්ධයෙන් වංචාවක් සිදුවූ බවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ බන්දුල ගුණවර්ධන, ඩිව් ගුණසේකර ඇතුළු කිහිපදෙනෙකු විසින් චෝදනා කරමින් සිටියි.

නමුත් මොවුන් උපුටා දක්වන්නේ 11වසරක් වෙනුවෙන් ලබා ගත් බැඳුම්කරයක් සහ 4වසරක් වෙනුවෙන් ලබාගත් බැඳුම්කර දෙකකි.

වසර 4කට වඩා වැඩි පොලියක් 11වසරක කාලයක් සඳහා බැදුම්කර ලබා ගැනීමේදී ගෙවන්නට සිදුවීම සාමාන්‍ය මුල්‍ය අංශයේ සාමාන්‍ය සිදුවීමකි.

උදා : ඔබ වසර 2ක ගෙවීමේ කාලයකට ලබාගන්න ණය මුදලක් සඳහා ගෙවිය යුතු පොලිය සහ වසර 10ක ගෙවීමේ කාලයකට ලබාගන්න ණය මුදලක් සඳහා ගෙවිය යුතු පොලිය අතර ඇති වෙනස.

මහ බැංකුව විසින් නිකුත්කළ පහත මාධ්‍ය නිවේදනය තුලින් ද එම කරුණ පෙන්වා දී ඇති අතර, ඔබට ද එය අධ්‍යනය කරන ලෙස අප ආරාධනා කරනෙමු.

Powered by Blogger.