හඞ්සන්ගේ වැඩසටහන ඉහල අණින් අත්හිටුවයි.


VIP ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ මෙතෙක් දිනක් පවත්වාගෙන ආ ‘යහපාලනය  යෝජනා’ වැඩසටහන නවතා දමා තිබේ.

එම වැඩසටහන මෙහෙයවූ ජ්‍යේෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී හඞ්සන් සමරසිංහට ගුවන් වදුලියේ පාලනාධිකාරයෙන් දන්වා ඇත්තේ ඉහලින් ආ නියෝගයක් මත මෙම තීරණය ගත් බවයි.

Powered by Blogger.