මත්තල ෆෝබ්ස් සඟරාවට යයි.


මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ පිළිබඳව ලිපියක් ලෝකප්‍රකට ෆෝබ්ස් සඟරාව විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.  " ලෝකයේ හිස්ම ජාත්‍යන්තර ගුවන්තෙටුපොළ පසුපස කතාව " නමින් ඔවුන් මෙම ලිපියට මාතෘකාව යොදා තිබේ.

වේඩ් ෂෙපාර්ඩ් නමූ දායක්ව ලේඛකයෙක් විසින් ෆොබ්ස් සගරාවට මෙම  ලිපිය ලියා ඇති අතර ඔහු සඳහන් කරන්තේ තමා එම ගුවන් තොටුපොළට ඇතුළු වූවට පසුව තමා හැර වෙනත් කිසිම මගියෙකු එහි නෙසිටි බවයි.

නවීන පහසුකම් වලින් සමන්විතව මෙම ගුවන්තොටුපොළ සකස්කර තිබුණත් එක් අවස්ථාවකදී ඔහු ගුවන් මගියෙකුගෙන් ගුවන්තොටුපොළමට පැමිණීමට හේතුව කුමක්දැයි විමසූවිට පවසා ඇත්තේ " මොකද ඒක ඉතාමත් ලස්සන ගෙඩානැගිල්ලක්" යනුවෙනි.

ලෝකයේ ලොකුම ගුවන්යානා හැසිරවීමට උචිත අයුරින් සකස්කර ඇති මෙම ගුවන් තොටුපොළේ යම්කිසි ශබ්ද කිසිවක් ඇසුණත් ගුවන් යානයක ශබ්දයක් තමාට නොඇසුණ බවයි ඔහු පවසන්නේ.

Powered by Blogger.