සන්හිල් තවත් සමාජ සත්කාරයක්.


සන්හිල් සමුහ ව්‍යාපාරය විසින් දිවුලපිටිය, කොලොන්නාව, ජා ඇල සහ අංගොඩ යන ප්‍රදේශ වලට ලක්ෂ 10 ක වියළි ආහාර හා ජල බෝතල් 4000 ක් බෙදා දුන් අවස්ථාව.Powered by Blogger.