රු 10000ට අමතරව රු 25000ක්.


පසුගිය දිනවල ඇතිවූ ගංවතුර තත්ත්වයෙන් විනාශවූ නිවාස යථා තත්ත්වයට පත් කරන තුරු ජනතාවට ලබාදුන් රුපියල් දස දහසට අමතරව තවත් රුපියල් 25,000 ක් ලබාදීමට කටයුතු කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

මීට අමතරව විනාශවී ගිය ව්‍යාපාර නැවත යථා තත්ත්වයට පත්කර ගැනීමට සහන ලබාදෙන අතර තුර ව්‍යාපාරිකයන් ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්‍ය සහාය ලබාදීමට මුදල් අමාත්‍යවරයා බැංකු සමග සාකච්ඡා කර වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීමට නියමිත බවද ඔහු පවසා සිටියේය.

ජනතාවට සහන සලසන අතර තුර නැවත ගංවතුරක් සිදුවුවහොත් ඒ තුළින් සිදුවන හානිය අවම කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

Powered by Blogger.