චන්දිමගේ අමාත්‍යංශයේ ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටවේ : Exclusive


ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට අයත් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ ආරක්ෂාක සහකාර තනතුරට බදවා ගැනීම සදහා අද (18) පැවති තරග විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍රය විභාගය පෙර පිටවී තිබේ.

විභාගය ආරම්භ වීමට පෙර, අදාල විභාගය පැවති දෙමටගොඩ ශාන්ත මැතිව් විද්‍යාලයේ පංති කාමරයක මේසයක් උඩ තිබී අත් අකුරින්- ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු ලියූ කඩදාසි කිහිපයක් හමූ වී ඇත.

පසුව සොයා ගෙන ඇත්තේ, මෙම ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු අද දින සී-4 ශ්‍රේණියේ ආරක්ෂක සහකාර තනතුරට බදවා ගැනීම වෙනුවෙන් පැවති විභාගයේ ප්‍රශ්න හා එක හා සමානව සැසදෙන බවයි.

මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය ව්‍යූහගත ප්‍රශ්නාවලියකින් සහ බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ලෙස සකසා තිබූ අතර පිළිතුරු ලියූ පසු ප්‍රශ්න පත්‍රය ඒකරාශී කර ගෙන තිබේ.

මෙම විභාගයේ විනිවිදභාවය හා සැබෑ සුදුසුකම් සපුරන පුද්ගලයින්ට මෙම තනතුර සදහා ඇතුළත් වීමේ අයිතිවාසිකම මෙමගින් ඇහිරී ඇති හෙයින්, මෙම විභාගය යළි පවත්වන ලෙස විභාගයට පෙනී සිටි අයදුම්කරුවෝ ඉල්ලා සිටියි.

අදාල අත් අකුරින් ලියා තිබූ ප්‍රශ්න පත්‍රය පහතින්,
Powered by Blogger.