දුෂිත විදුහල්පතිගෙන්, නාලන්දාව සුරකින්න FB බලකායක්.


මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මහතා පසුගිය දා නාලන්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා සම්බන්ධයෙන් සිදුකල හෙළිදරව්වත් සමඟ නාලන්ද විද්‍යාලය සුරැකීම වෙනුවෙන් අන්තර්ජාල එකමුතුවක් නිර්මාණය වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ, "නාලන්දාව සුරකිමු - Protect Nalanda College" යනුවෙනි.

එම එකමුතුව පහතින්,Powered by Blogger.