සමන් අතාවුදහෙට්ටි හෙට ITN මුල්පුටුවට.


සමන් අතාවුදහෙට්ටි මහතා ස්වාධීන රුපවාහිනී සේවයේ සභාපතිවරයා ලෙස හෙට දින වැඩ භාරගැනීමට නියමිත බවට වාර්තා වේ.

ඔහු අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අතිරේක ලේකම්වරයෙක් ලෙස ද කටයුතු කරයි.

Powered by Blogger.