විපතට පත්වූවන්ට පහසුකම් සලසන තෙක් ඇමැතිවරුන්ට වාහන නෑ.


පසුගියදා ඇති වු ගංවතුරෙන් සහ කොස්ගම සාලාව හමුදා කඳවුරේ පිපිරීමෙන් විපතට පත් සියලුම ජනතාවට අවශ්‍ය පහසුකම් සම්පුර්ණ තෙක් පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව සම්මත වුවත් ඇමැතිවරුන්ට වාහන මිලදී ගැනීමට මුදල් වෙන් නොකරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මහා භාණ්ඩාගාරයට ඊයේ (09) උපදෙස් දුන්නේය.

කොස්ගම පිපිරීමෙන් සහ ගංවතුරෙන් කැඩී බිඳි ගිය නිවාස සියල්ලක්ම යළි ඉඳි කිරීමට යන මුළු මුදලත් අර්ධ වශයෙන් හානියට පත් වු නිවාස ඉඳී කිරිමයට යන මුදලත් නිකුත් කර ඒවායේ කටයුතු අවසන් වනතුරු මැති ඇමැතිවරුන්ට වාහන ගෙන්වීමට සත පහක මුදලක් ලබා නොදෙන ලෙසද අගමැති වික්‍රමසිංහ මහතා දැනුම් දී තිබේ.

අගමැතිවරයා මේ උපදේස් ලබා දුන්නේ රජයේ මුලික ප්‍රතිපත්තිය වන පළමුව ජනතාවට සහන ලබා දිය යුතු යන ප්‍රතිපත්තිය යටතේය.

විපතට පත් ජනතාවට සහන සැලසීමට අවශ්‍ය මුදල් සියල්ල නිවැරදිව ගණනය කර එම මුදල් වෙන් කර වියදම් කර අවසන් වන‍ තෙක් කිසිදු හේතුවකට ඇමැතිවරුන්ට වාහන මිලදී ගැනීමට මුදල් වෙන් කරන පරිපුරක ඇස්තමේන්තුව සම්මත වුවද එය පසෙකින් තබන ලෙස අගමැතිවරයා උපදෙස් දී තිබේ.

Powered by Blogger.