කෝටි ගණන්වලට වාහන ගන්න ඇමතිල මෙන්නඅමාත්‍යවරුන්, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් තිස්දෙනෙකු සඳහා රුපියල් කෝට් 118ක් හා ලක්ෂ 25ක මුදලක් ඉල්ලා පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබේ. ඊයේ ඉදිරිපත් වූ මෙම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව අනුව ඒ ඒ අමාත්‍යවරුන්ට වාහන ලබා ගැනීම සඳහා මුදල් වෙන් කර ඇත්තේ මෙසේය.  

ඛනිජ තෙල් අමාත්‍ය චන්දිම වීරක්කොඩි සහ නියෝජ්‍ය අමත්‍ය අනෝමා ගමගේ - රුපියල් හත් කෝටියක්

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාට වාහන 2ක් හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලන්සාට වාහනක් - රුපියල් නවකෝටි අනූලක්ෂයක්

විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු සහ තාරානාත්  බස්නායක - රුපියල් නවකෝටි දසලක්ෂයයි

නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතාට වාහන දෙකක් - රුපියල් කෝටිපහක්

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා - රුපියල් පන්කෝටි හැට ලක්ෂයයි

සංචාරක ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු - රුපියල් පන්කෝටි හැට ලක්ෂයයි

ආපදා කළමනාකරන අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය දුනේෂ් ගන්කන්ද - රුපියල් හයකෝටි තිස්ලක්ෂයයි

විදේශ රැකියා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර - රුපියල් දෙකෝටි අසූලක්ෂයයි

රාජ්‍ය අමාත්‍ය සූජීව සේනසිංහ මහතාට වාහන දෙකක් - රුපියල් තුන්කෝටි පනස් ලක්ෂයයි

තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍ය  ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා  සහ නියෝජ්‍ය ඇමතිනී සුමේධා ජී. ජයසේන - රුපියල් හත්කෝටියක්

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය - රුපියල් තුන්කෝටි පනස් ලක්ෂයයි.

කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජාසංවර්ධන අමාත්‍ය පලනි දිගම්බරන් - රුපියල් තුන්කෝටි පනස් ලක්ෂයයි.

වාරිමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය වසන්ත සේනානායක - රුපියල් තුන්කෝටි පනස් ලක්ෂයයි

අධිකරණ අමාත්‍ය  විජයදාස රාජපක්ෂ හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය දුෂ්මන්ත මිත්‍රපාල - රුපියල් හත්කෝටියයි

බන්ධනාගාර අමාත්‍ය  ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන් හා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රියංකර ජයරත්න - රුපියල් හත්කෝටියයි

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් - රුපියල් තුන්කෝටි පනස්ලක්ෂයයි

නිවාස ඉදිකිරීම් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය  ඉන්දික බණ්ඩාරනායක - රුපියල් දෙකෝටි අසූලක්ෂයයි

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍ය සරත් ෆොන්සේකා - රුපියල් හත්කෝටියයි

කර්මාන්ත අමාත්‍ය චම්පිකා පේමදාස - රුපියල් තුන්කෝටි පනස්ලක්ෂයයි

විශේෂ කාර්යභාර අමාත්‍ය සරත් අමුණුගම - රුපියල් තුන්කෝටි පනස් ලක්ෂයයි

රාජ්‍ය පරිපාලන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සුසන්ත පුංචිනිලමේ - රුපියල් දෙකෝටි හැත්තෑපන් ලක්ෂයයි

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ටී.බී.ඒකනායක - රුපියල් තුන්කෝටි පනස් ලක්ෂයයි

වාරිමාර්ග අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයියා - රුපියල් තුන්කෝටි පනස් ලක්ෂයයි
Powered by Blogger.