බදු නැති භාණ්ඩ සතොසෙන්.


සතොස වෙළඳ සැල් සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කරන බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බද්යුඩීන් මහතා අද (08දා)පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසී ය. 

සතොස වෙළඳ සැල් 309ක් ඇති අතර එය සංඛ්‍යාත්මකව ඉහළ නැංවීමට පියවර ගන්නා බවත් එමෙන් ම සමූපකාර වෙළඳසැල් ජාලය,තවදුරටත් ශක්තිමත් කරීමට කටයුතු කරනා බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය. සැම සතොස හා සමූපකාර වෙළඳ සැළකින්ම බද්දෙන් තොර භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව නොබෝ දිනකින් ම සළසා දෙනබවද අමාත්‍යවරයා කීය

Powered by Blogger.