කොළඹ ක්‍රීඩාංගන 23 ක් දේශපාලන වැඩවලට තහනම්.


කොළඹ නාගරික සීමාවේ පිහිටි ක්‍රීඩාංගන 23 ක් දේශපාලන රැස්වීම් සහ පෙළපාලි ආදියට ලබාදීම අත්හිටුවීමට කොළඹ මහ නගර සභාව තීරණය කර තිබෙනවා. කොළඹ හයිඩ් පිටිය, රත්නම් ක්‍රීඩාංගනය, මාළිගාවත්ත පී.ඩී. සිරිසේන ක්‍රීඩාංගනය වැනි දේශපාලන රැස්වීම් සඳහා නිතර භාවිතා කරන ක්‍රීඩාංගන සැළකිය යුතු ප්‍රමාණයක් මේ අතර වේ.

කොළඹ නාගාරික කොමසාරිස් එම්.කේ.වී. අනුර මහතා පවසන්නේ පාපන්දු ඇතුළු ක්‍රීඩා සඳහා ඉදිකර ඇති මෙම ක්‍රීඩාංගන නිරන්තරයෙන් දේශපාලන රැළි සඳහා ලබාදීම හේතුවෙන් එම ක්‍රීඩාංගන ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කළ පුද්ගලයන්ට දැඩි අසාධාරණයක් සිදුව ඇති බවයි.

එනිසා එවැනි ක්‍රීඩාංගන දේශපාලන කටයුතුවලට ලබාදීම අත්හිටුවා නැවත ක්‍රීඩා සඳහා මහජනතාව වෙත ලබාදීමට කටයුතු කරන බව ඔහු පවසයි.

කොළඹ හයිඩ් පිටිය පාපන්දු ක්‍රීඩාව සඳහා භාවිතා කළද පසුගිය කාලයේදී එය දිගින් දිගටම දේශපාලන කටයුතු වෙනුවෙන් භාවිතා කළ බවත් ඒ නිසා එහි ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයන්ට බලවත් අසාධාරණයක් සිදුවූ බවද කොළඹ නාගරික කොමසාරිස්වරයා පෙන්වා දෙයි. මෙම ක්‍රීඩාංගනය පාපන්දු සංකීර්ණයක් දක්වා දියුණු කොට පාපන්දු ක්‍රීඩාව සඳහා ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බව ද ඒ මහතා පෙන්වා දෙයි.

Powered by Blogger.