ඇවන්ට්ගාඩ්ගෙන් රක්නා ලංකාට කෝටි 84ක්?


ඇවන්ගාඩ් සමාගමෙන් රක්නා ලංකා සමාගමට අය විය යුතු රුපියල් අසූහතර කෝටි තිස් ලක්ෂයක මුදල අය කැර ගැනීම සඳහා නීතිඥ සමාගමක් අවශ්‍ය නීතිමය පියවර ගනිමින් සිටින බව රක්නා ලංකා සමාගමේ සභාපති වික්ටර් සමරවීර මහතා පැවසීය.

නීතිපතිවරයා ආරක්ෂක ලේකම්වරයාට ලබාදුන් උපදෙස්වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නීතිඥ සමාගමක් හරහා නීතිමය පියවර ගැනීම සිදුවන බවත්, සමරවීර මහතා පැවසීය. අදාළ නීතිඥ සමාගම තෝරාගත්තේ ටෙන්ඩර් ක්‍රියාපිළිවෙත අනුගමනය කිරීමෙන්ය.

මෙවන් පියවරක් ගැනීමට සිදුවී ඇත්තේ වසර 2015 ඔක්තෝබර් 25 වැනිදා ඇවන්ගාඩ් සහ රක්නා ලංකා සමාගම් දෙකේ සභාපතිවරුන් අතර අස්සන් කළ ගිවිසුම උල්ලංඝනය කරමින් ඇවන්ගාඩ් සමාගම රක්නාලංකා සමාගමට ගෙවිය යුතු මුදල් ගෙවීම පැහැර හැර තිබීමයි.

එම ගිවිසුමට අනුව ඇවන්ගාඩ් සමාගමින් අය විය යුතුව තිබුණ මුළු මුදලින් රුපියල් විසිපන්කෝටි පනස්ලක්ෂයක මුදලක් කපා හැරීමට රක්නා ලංකා සමාගම පියවර ගෙන තිබිණි.

ගිවිසුම අස්සන් කළ වහාම ඇවන්ගාඩ් සමාගම රක්නා ලංකා සමාගමට රුපියල් දහසයකෝටි පනස්ලක්ෂයක මුදලක් ගෙවා තිබේ. ඉතිරි මුදල් වාරික දහයක් යටතේ මාස දහයකින් ගෙවීමට ගිවිසුම අනුව එකඟත්වය පළ කර තිබේ. එහෙත් ගිවිසුම උල්ලංඝනය කැර තිබෙන ඇවන්ගාඩ් සමාගම නිහඬ පිළිවෙතක් අනුගමනය කිරීම හේතුවෙන් හිඟ මුදල් අය කැර ගැනීමට මෙසේ නීතිමය පියවර ගන්නා බව පැවසූ සමරවීර මහතා සහනයක් සලසමින් කපා හරින ලද රුපියල් විසිපන්කෝටි පනස් ලක්ෂයක මුදලත් මේ යටතේ අය කැර ගන්නා බව ප්‍රකාශ කෙළේය.

Powered by Blogger.