විදුලි හොරු නිසා පාරිභෝගිකයාට සිව් ගුණයක බිලක්?


විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා සත්‍ය වශයෙන්ම දරන්නේ රුපියල් 4.00ක පිරිවැයක් බව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙළිකර ගෙන තිබේ.

එහෙත් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ 2015 වාර්ෂික වාර්තාවට අනුව ඒ සඳහා 2014 වර්ෂයේදී රුපියල් 20.15ක්ද 2015 වර්ෂයේදී රුපියල් 15.06ක්ද වැයවී තිබෙන බව සඳහන් වේ. විදුලි ඒකකයක නිෂ්පාදන වියදම මේ තරම් අඩුම පිරිවැයක් නියම වී තිබියදී පාරිභෝගිකයන්ට ඉහළ මිලක් ගෙවීමට සිදුවී තිබෙන හේතු එම කාරක සභාව විසින් නිරීක්ෂණය කර තිබේ.

"විදුලි ඒකකයක් සඳහා සත්‍ය වශයෙන් වැයවන පිරිවැය රුපියල් 4.00ක් බව කාරක සභාව නිරීක්ෂණ කළ අතර පාරිභෝගිකයාට පරිභෝජනය කරනු ලබන විදුලි ඒකකයක් සඳහා වැඩිමිලක් ගෙවීමට සිදුවීම සඳහා හේතු පාදක වන වැදගත් කරුණු කීපයක් කාරක සභාවට අනාවරණය විය." යනුවෙන් සටහන් තබා ඇත.

ප‍්‍රධානම හේතුව විදුලි බලමණ්ඩලයේ ණය බර බව එම සභාව හෙළිකර තිබේ. 2015 ඔක්තෝබර් වනවිට මාස දහයක් තුළ රුපියල් මිලියන 318ක් ණය ලබාගෙන ඇති අතර එම වසර අවසන් වනවිට නොපියවූ මුළු බැංකු ණය ප‍්‍රමාණය රුපියල් මිලියන 44,318ක් වී ඇත. ණය සඳහා පොලී සහ ප‍්‍රමාද ගාස්තු වශයෙන් එම වසර තුළදී රුපියල්  මිලියන 3,808ක් ගෙවා ඇත. බැංකු ණය වශයෙන් එම වසර තුළදී රුපියල් මිලියන 10,728 දක්වා ඇත.

මේ හැර විදුලි ඒකක පිරිවැය ඉහළ යාම සඳහා මණ්ඩලය යටතේ තිබෙන විදුලි සමාගම් සහ උප සමාගම් ජාලයේ විවිධ වංචා සහ දූෂණ ප‍්‍රධාන වශයෙන්ම ඉවහල් වී තිබෙන බවද අනාවරණය කරගෙන ඇත. එම විදුලි සමාගම්වල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල කෝප් කමිටුව ඉදිරියට කැඳවූ අතර මුලදී ඔවුන් කෝප් කමිටුව හමුවේ පෙනී සිටීම ප‍්‍රතික්ෂේප කර තිබිණි. 

කෝප් කමිටුව ගණනය කර තිබෙන ඒකක පිරිවැය රුපියල් 4.00ක් තුළ විදුලි බලමණ්ඩලයේ පුනරාවර්තන සහ අනිකුත් සියලුම වියදම්ද ඇතුළත් වේ. වංචා - දූෂණ සහ අක‍්‍රමිකතා මෙන්ම ණය පොලී සහ දඩමුදල් ආදිය සත්‍ය වියදමට පරිබාහිරව අමතරව එකතු වී තිබෙන වියදම් වේ. විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා වැයවන මුළු පිරිවැය රුපියල් 4.00ක් වී තිබියදී එය එමෙන් පස් ගුණයක් දක්වා ඉහළ මට්ටමක මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සමයේදී තිබී ඇත. දැන් එය සිව් ගුණයක් දක්වා පහත වැටී තිබේ.

Powered by Blogger.